دیدنی های تایلند

دیدنی های تایلند جزایر سیمیلان: این جزیره در فاصله ی نود دقیقه ای ساحل پهانگ‌ نگا و فاصله ی هشت ساعتی ساحل پوکت قرار گرفته است و به عنوان بهترین پارک آبی ملی کشور تایلند معرفی شده است،این جزیره [...]